Celé Česko čte dětem

Projekt každodenně podporujeme aktivitami zaměřenými na čtení a předčtenářské a předmatematické představy dětí. Zdá se vám, že čtení a matematika spolu nesouvisí? Ale ano! 4x do roka také pořádáme tzv. Veřejná čtení v sálu U Jelena, kam zveme rodiče, prarodiče, sourozence dětí a kde podporujeme čtení také dalšími aktivitami, jako jsou divadélka, pokusy, výtvarné činnosti ad.

Proč dětem číst každý den?

Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři – lidé, kteří hodně a rádi čtou – dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři“ a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Celé Česko čte dětem, o. p. s.

Pravidelné čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře – člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
– Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
– Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
– Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.

Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. Výsledkem je čím dál horší znalost jazyka, přičemž ten je nástrojem myšlení – a to i matematického!

Děti, které nemají cvik v užívání jazyka a uvažování, děti zbavené představivosti, kterou vytlačuje televize, budou mít potíže od počátku školní docházky i v pozdějším životě. Emocionální a intelektuální propast mezi dětmi, kterým rodiče a pedagogové často čtou, a dětmi, jimž taková stimulace chybí, se v průběhu dětství prohlubuje.

Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.

Odklon od psaného slova je nebezpečný obzvláště v demokracii. „Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje – doma, na trhu, u soudu, u volebních uren,“ píše Jim Trelease, americký propagátor čtení dětem, a dodává: „Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu – to je velmi nebezpečná stránka demokracie.“

Moudré knihy jsou také nositeli univerzálních morálních hodnot. Čtení učí děti rozeznávat dobro od zla a povzbuzuje k reflexi nad důsledky vlastních slov a činů. Zvláště důležité je to v dnešním světě, jemuž dominují agresivní vzory masové kultury a honba za penězi. Tváří v tvář narůstající demoralizaci mládeže se výuka morálních hodnot, jakými jsou poctivost, úcta, odpovědnost, empatie, rozum, odvaha nebo spravedlnost, již v nejútlejším věku dítěte stává otázkou bytí či nebytí společnosti a státu.

Jak nám můžete v projektu pomoci?

Přijďte dětem číst. Domluvte se s p. učitelkou ve třídě, nejvhodnější dobou je čtení při odpočinku dětí po obědě. V tuto chvíli děkuji všem maminkám, které dětem již číst byly.

Bližší informace najdete na www.celeceskoctedetem.cz

NAŠE AKTIVITY K REALIZACI KAMPANĚ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

  • Každodenní čtení pohádky dětem
  • Vývěska v šatně, jakou knihu jsme přečetli
  • Přístupné dětské knihovničky ve třídách
  • Zařazování čtení rodičů, prarodičů, sourozenců…
  • Spolupráce s Městskou knihovnou v Sezimově Ústí
  • Obdarování knížkami dětí, které odcházejí do základní školy
  • Zprostředkování setkávání s autory nebo ilustrátory knih
  • „Den pro knížky“ – přinesení si vlastní knihy z domova, jejich přečtení, prohlížení, povídání si o nich