Jak na zápis do ZŠ

Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let.

Kdy k zápisu?

Termíny zápisu do prvních tříd jsou celorepublikově nastaveny na měsíc duben. Zjistěte si ve škole, kam chcete dítě zapsat přesný termín zápisu.

Co je třeba vzít s sebou?

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Předem také můžete vyplnit zápisový list. Ten získáte minimálně měsíc před termínem zápisu ve Vámi vybrané základní škole, v mateřské škole, na městském úřadu (odbor školství, kultury a tělovýchovy), nebo by měl být k dispozici na webových stránkách školy.

Musíme dítě zapsat do spádové školy?

V současné době si rodič může vybrat, na jakou školu dítě přihlásí. Školy však mají povinnost přednostně přijímat děti z příslušné spádové oblasti, určené obecně závaznou vyhláškou města. Může se stát, že dítě z jiné spádové oblasti nebude na základní školu z kapacitních důvodů přijato.

Musíme k zápisu, i když budeme žádat o odklad školní docházky?

I v případě, kdy chce zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat v době zápisu do základní školy. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře (např. praktického lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.

Povinná předškolní docházka pro děti s povoleným odkladem školní docházky

Pokud bude dítěti povolen odklad povinné školní docházky a dítě nenavštěvuje žádnou mateřskou školu, má rodič povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole nebo přípravné třídě. Od 1.9.2017 je totiž vzdělávání pro všechny děti, které k 31.8. daného roku dosáhnou 5 let. Toto se týká i dětí s povoleným odkladem školní docházky.

Musíme k zápisu, i když má dítě z loňska odklad a do školy v září nastoupí?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Může být do 1. třídy přijato i dítě, kterému 31. srpna ještě nebude 6 let?

Ano, na základě § 36, odstavce 3 školského zákona může za předpokladu splnění následujících podmínek:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Co v případě, že dítě bylo u zápisu, ale do školy nakonec nenastoupí?

Absolvováním zápisu nebo rozhodnutím o odkladu je přesně stanoven zákonný termín a místo nástupu do školy. Rozhodnete-li se (například z důvodu stěhování) přihlásit dítě na jinou školu, jste povinni to neprodleně oznámit řediteli školy. Pokud tuto informaci škola nedostane, s nástupem dítěte do 1. třídy počítá. Jestliže rodiče změnu neoznámí a dítě v září do školy nenastoupí, znamená to komplikace nejen pro školu, ale i pro rodiče.

Můžeme absolvovat zápis na více školách současně a teprve pak se pro jednu z nich rozhodnout?

Samozřejmě NE! Absolvováním zápisu rodiče (zákonní zástupci) jednoznačně deklarují svou vůli dítě na danou školu přihlásit k plnění povinné školní docházky. Krátce po zápisu navíc rodiče od ředitele školy obdrží rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, které je právně závazné a které zcela jednoznačně určuje, kdy a kde dítě zahájí povinnou školní docházku.

Nedodržení povinnosti přihlásit dítě k zápisu

Ve školském zákoně jsou vymezeny přestupky, kterých se fyzická osoba dopustí tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku. V těchto případech může být uložena pokuta až do výše 5.000 Kč.